ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/Α/12.02.19) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων – ιστοσελίδων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα δηλαδή για τη δυνατότητα πρόσβασης κάθε πολίτη σε ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές που αναπτύσσονται και λειτουργούν από οργανισμούς του δημοσίου τομέα ή υπό την εποπτεία αυτών (Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Υπουργεία, Γενικές γραμματείες υπουργείων, φορείς που εποπτεύονται από Υπουργεία, Δημοτικές επιχειρήσεις).

Οι Οδηγίες για τη συμμόρφωση με το πρότυπο WCAG 2.0 ολοκληρώνουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και υποδείξεων για να γίνει το περιεχόμενο του Ιστού πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια του προτύπου αυτού, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει προσβάσιμο από ένα μεγαλύτερο πλήθος ατόμων με αναπηρίες. Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των υποδείξεων θα καταστήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πιο εύχρηστο γενικά για όλους τους επισκέπτες σας.

Η συμμόρφωση με τις υποδείξεις προσβασιμότητας του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών). Η MyCompany Projects, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας πληρώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant.